strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura      oświata 

 Forum   CHATroom   startuj z www.katywroclawskie.com  dodaj nas do ulubionych
            CHATroom    Forum 
poniedziałek , 13 lipca 2020 
imieniny:  Ernesta, Małgorzaty 
http://www.takierzeczy.pl/
- r e k l a m a -
  STRONA GŁÓWNA  PRZEWODNIK  Raport o stanie środ. woj. doln. w 2000 r. RZEKI
   MENU
mapa Kątów Wr.
mapa gminy Kąty Wr.
rozkłady jazdy
KĄCIK HISTORYCZNY
MULTIMEDIA
- nowość -
budowle z historią
- aktualizacja -
Gebhard Leberecht von Blücher
ARTYKUŁY
- aktualizacja -
 ZABYTKI   
kościoły
pałace|zamki|ruiny
szlaki rowerowe
szlaki turystyczne
stare mapy regionu
ochrona środowiska
   SONDA
Czy w Kątach Wrocławskich powinna działać całodobowa apteka?
Tak
Nie
 
Oddanych głosów:  1439
pokaż wyniki
   NEWSLETTER
100% informacji o Kątach Wrocławskich w naszym biuletynie. Po prostu musisz go mieć!
Biuletyn już otrzymuje:
1050 osób!
  
  
informacje dodatkowe
archiwum
dział redaguje:
redakcja
Raport o stanie środ. woj. doln. w 2000 r. RZEKI
2004-03-01 | 22:36:12


- R E K L A M A -

Raport o stanie środowiska woj. dolnośląskiego w 2000 r. - rzeki: Bystrzyca i Strzegomka.

[ Żródło : "Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2000 roku" ]

ZLEWNIA BYSTRZYCY
     Bystrzyca bierze początek powyżej Głuszycy, w okolicach Gór Suchych i Sowich. Jako lewobrzeżny dopływ uchodzi do Odry w jej 266,5 km. Całkowita długość opisywanej rzeki wynosi 95,2 km. Rzeka odwadnia duży obszar Sudetów Środkowych oraz Masywu Ślęzy, a powierzchnia jej zlewni wynosi 1767,8 km2. Bystrzyca zasila dwa zbiorniki zaporowe: w Lubachowie oraz w Mietkowie. Najważniejsze jej dopływy to Strzegomka wraz z wpadającą do niej Pełcznicą, Pilawa i Czarna Woda. Do zlewni Bystrzycy należą zurbanizowane i rolnicze tereny regionu. Rzeka przepływa m.in. przez Głuszycę, Jugowice, Świdnicę, Kąty Wrocławskie i Wrocław. Ponadto Bystrzyca, głównie poprzez dopływy, zbiera wody z obszarów przyrody chronionej, takich jak Książański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Sowich, Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich i Ślężański Park Krajobrazowy.

BYSTRZYCA

TABELA I. Ocena jakości wód rzeki Bystrzycy i jej dopływów w 2000 r.

     W 2000 r. Bystrzyca kontrolowana była w II punktach pomiarowo-kontrolnych a ponadto kontrolowane były dopływy: Jedlinka, Walimka i Czarna Woda. Dwa duże dopływy Bystrzycy - Pilawa i Strzegomka omówione są oddzielnie. Według założeń dotyczących oczekiwanego stanu czystości rzeki, wody Bystrzycy powinny odpowiadać I klasie czystości na odcinku od źródeł do płd granicy m. Świdnica oraz II klasie czystości od m. Świdnica do zbiornika w Mietkowie. Poniżej zbiornika Mietków do ujścia do rzeki Odry, powinny odpowiadać normom III klasy czystości powierzchniowych wód płynących. Z terenów zurbanizowanych i rejonów rolniczych odprowadzane są ścieki bytowe, technologiczne oraz pochodzące z gospodarki wiejskiej. Główne źródła zanieczyszczeń Bystrzycy to:

 • mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Jugowicach, powiat wałbrzyski (ilość odprowadzanych ścieków - 9000 m3/d). Do oczyszczalni tej podłączone są: Głiiszyca, Walim i Jedlina Zdrój. Ścieki z wymienionej oczyszczalni odprowadzane są kolektorem ściekowym "opaską" poza zbiornik w Lubachowie, celem ochrony wód zbiornika. Oczyszczalnia jest niedociązona. W związku z upadłością przemysłu włókienniczego w Walimiu i Głuszycy znacznie zmniejszyła się ilość ścieków. Konieczna jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jedlinie Zdroju, Walimiu i Głuszycy,
 • mechaniczno-biologiczna, starego typu (ze złożem biologicznym), oczyszczalnia ścieków w Wałbrzychu, w dzielnicy Rusinowa (ilość odprowadzanych ścieków - 250 m3/d). Oczyszczalnia odprowadza ścieki do potoku Rusinowskiego, należącego do zlewni Bystrzycy. W przyszłości planowane jest przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z tej dzielnicy na budowaną oczyszczalnię w Dziećmorowicach,
 • mechaniczno-biologiczna, z podwyższonym stopniem usuwania biogenów, oczyszczalnia ścieków w Zawiszowie (koło Świdnicy), powiat świdnicki, obsługująca Świdnicę i okoliczne wsie, takie jak Pszenno i Słotwina (ilość odprowadzanych ścieków- 17000 m3/d),
 • mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Marcinowicach, powiat świdnicki, która odprowadza ścieki przez rów melioracyjny do Bystrzycy (ilość odprowadzanych ścieków - 120 m3/d),
 • Borzygniew-Mietków, powiat wrocławski - oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna (BOS-200), z której odprowadzane są ścieki z Mietkowa i okolicznych wsi w ilości ok. 108 m3/d,
 • Kostomłoty-Piotrowice, powiat średzki -oczyszczalnia dla wsi Kostomłoty, Zabłoto, Piotrowice, Piersno odprowadzająca ok. 359 m3/d przy przepustowości 1500 m3/d,
 • m. Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski - całość ścieków pochodzących z miasta odprowadzana jest do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepustowości 2740 m3/d. Ogółem ilość odprowadzanych ścieków wynosiła ok. 1100 m3/d,
 • Zakłady Chemiczne "Złotniki" we Wrocławiu odprowadzające po oczyszczaniu mechaniczno-chemicznym 180 m3/d ścieków,
 • "Weltex"-Wrocław - zakład znajduje się w stanie likwidacji. Podłączone poprzednio do oczyszczalni obiekty i posesje włączane są stopniowo do kanalizacji miejskiej. Obecnie na oczyszczalnię dopływa ok. 30 m3/d ścieków,
 • Wrocławskie Zakłady Matenałów Ogniotrwałych odprowadzające bez pozwolenia 38 m3/d ścieków sanitarnych i deszczowych po podczyszczaniu na osadnikach gnilnych. Projektuje się budowę oczyszczalni ścieków,
 • oczyszczalnie ścieków miejskich dla Wrocławia:
     "Leśnica" - odprowadzająca ok. 1052 m3/d ścieków oraz "Ratyń" - odprowadzająca ok. 264 m3/d. Znaczny ładunek zanieczyszczeń wnoszony jest do Bystrzycy przez jej dopływy - Pilawę i Strzegomkę. Ocena jakości wód rzeki Bystrzycy i jej dopływów metodą bezpośrednią przedstawiona jest w tabeli W zakresie fizyko-chemicznym jakość wody w rzece Bystrzycy przedstawiała się następująco:
 • wartości parametrów charakteryzujących zawartość związków organicznych w wodzie odpowiadały stężeniom charakterystycznym dla I klasy czystości wód powierzchniowych na odcinku od powyżej Głuszycy do powyżej Metalplast i Świdnicy włącznie. W czterech następnych przekrojach (poniżej Świdnicy, powyżej i poniżej zbiornika "Mietków" oraz powyżej ujścia Strzegomki) BZT i ChZT odpowiadało II klasie czystości. Poniżej ujścia Strzegomki wartości te wzrosły do poziomu III klasy,
 • zasolenie wód rzeki, od źródeł do przekroju zlokalizowanego poniżej Świdnicy mieściło się w granicach I klasy czystości. Powyżej zbiornika "Mietków" zasolenie wody w Bystrzycy zwiększyło się w zakresie zawartości siarczanów i substancji rozpuszczonych do wartości charakterystycznych dla II klasy. Pozostałe parametry zasolenia w tym przekroju pomiarowym odpowiadały I klasie czystości. Punkt usytuowany powyżej zbiornika "Mietków" zlokalizowany jest jednocześnie poniżej ujścia Piławy do Bystrzycy. Wody Pi-ławy w przekroju ujściowym charakteryzowały się podwyższonym do poziomu III klasy zasoleniem, wnoszonym do rzeki Bystrzycy. Na pozostałym odcinku Bystrzycy ponownie odnotowano I klasę czystości, z wyjątkiem przekroju ujściowego gdzie nastąpił wzrost substancji rozpuszczonych do poziomu klasy II,
 • ilość zawiesiny niesionej z wodami rzeki odpowiadała I klasie do przekroju zlokalizowanego poniżej Świdnicy. Powyżej zbiornika "Mietków" ilość zawiesin wzrosła do wartości charakterystycznych dla II klasy czystości. Poniżej zbiornika ilość zawiesiny powróciła do poziomu klasy I, a poniżej Czarnej Wody ponownie wzrosła do poziomu klasy II. W przekroju ujściowym odnotowano III klasę,
 • zawartość substancji biogennych w początkowym odcinku rzeki, do przekroju zlokalizowanego powyżej zbiornika Lubachów włącznie, utrzymywała się na poziomie II-III klasy czystości, o czym decydowały: azot azotynowy, fosforany i fosfor ogólny. Deklasyfikacja w tym zakresie nastąpiła poniżej zbiornika Lubachów, gdzie do poziomu ponadnormatywnego, utrzymującego się aż do ujścia do Odry, wzrosło stężenie głównie azotu azotynowego, ale również i fosforanów i fosforu ogólnego na niektórych odcinkach. Zwiększyła się również zawartość azotu azotanowego i ogólnego poniżej Świdnicy do zbiornika "Mietków" i poniżej ujścia Strzegomki, odpowiadając tu II-III klasie czystości. Poniżej Świdnicy, powyżej zbiornika "Mietków" i poniżej ujścia Strzegomki podniosło się stężenie azotu amonowego, osiągając wartości charakterystyczne dla II i III klasy czystości,
 • stężenie fenoli lotnych i detergentów anionowych w wodach Bystrzycy na odcinku od źródeł do zbiornika Mietków nie wybiegało poza granice określone dla I klasy czystości,
 • odczyn wody od powyżej Głuszycy do ujścia do Odry mieścił się w granicach I klasy czystości,
 • ilość potasu, utrzymująca się w początkowym odcinku rzeki na poziomie I klasy czystości, wzrosła do wartości charakterystycznych dla II klasy w przekroju poniżej Świdnicy, a powyżej Mietkowa i poniżej ujścia Strzegomki do ujścia do Odry osiągnęła poziom III klasy czystości,
 • stężenie manganu odpowiadało II klasie poniżej zbiornika "Mietków", III klasie poniżej zbiornika i II klasie na pozostałym odcinku. Zawartość pozostałych badanych metali nie wybiegała poza granice określone dla I klasy czystości.
     Podsumowując jakość wody pod względem fizyko-chemicznym można stwierdzić, że w pierwszym przekroju pomiarowo-badawczym (powyżej Głuszycy) odpowiadała ona II klasie czystości. W dwóch następnych punktach kontrolnych stwierdzono III klasę czystości. Deklasyfikacja wody nastąpiła poniżej zbiornika Lubachów (jednocześnie poniżej ujścia kolektora ściekowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Jugowicach) i utrzymywała się aż do ujścia do Odry. O klasyfikacji rzeki w zakresie fizyko-chemicznym na tym odcinku decydowały związki biogenne. Wskaźniki hydrobiologiczne: saprobowość sestonu odpowiadała II klasie czystości we wszystkich omawianych przekrojach, z wyjątkiem dwóch ostatnich, gdzie zanotowano wartości charakterystyczne dla III klasy. Zawartość chlorofilu "a" mieściła się w granicach I klasy czystości w punktach górnego odcinka rzeki z wyjątkiem następujących przekrojów: powyżej oczyszczalni Jugowice (III klasa), poniżej Świdnicy (II klasa). Od przekroju powyżej zbiornika Mietków aż do ujścia oznaczone wartości nie odpowiadały normom. Podwyższone wartości w tym zakresie, świadczące o zwiększonym rozwoju glonów, odnotowano w październiku (powyżej oczyszczalni Jugowice) oraz w lipcu - w dwóch pozostałych wymienionych przekrojach. Stan sanitarny wody na całej długości odcinka od powyżej Głuszycy do ujścia do Odry nie odpowiadał normom. Porównawczo największe zanieczyszczenie wody bakteriami z grupy coli typu fekalnego stwierdzono poniżej Świdnicy oraz powyżej zbiornika Mietków. Kontrolowane jednocześnie jej dopływy: Jedlinka, Walimka i Czarna Woda wnosiły do rzeki Bystrzycy wody o następującej jakości:
 • potok Jedlinka w punkcie ujściowym charakteryzował się wodami nie odpowiadającymi normom pod względem zawartości substancji biogennych, jak również odnotowano w nim silne zanieczyszczenie bakteriologiczne,
 • w przekroju ujściowym Walimki stwierdzono wody II klasy czystości w zakresie zawartości związków biogennych oraz nie odpowiadający normom stan sanitarny wód,
 • rzeka Czarna Woda, badana w przekroju ujściowym do Bystrzycy nie odpowiadała normom, a parametrami decydującymi o takiej klasyfikacji było stężenie azotu azotynowego, fosforanów i fosforu ogólnego, chlorofilu "a" oraz wartość miana coli. Pozostałe wskaźniki utrzymywani się na poziomie I lub II (BZTj, ChZTo., substancje rozpuszczone) klasy czystości. Wysoka była również (III klasa) zawartość manganu.
     Badany jednocześnie w 2000 r. dopływ Czarnej Wody - Potok Sulistrowicki charakteryzował się stanem czystości nie odpowiadającym normom, a parametrami, które zdecydowały o tak negatywnej klasyfikacji były zawartość zawiesiny i stężenie fosforu ogólnego. Stężenie azotu azotynowego i wartość miana coli mieściły się w III klasie czystości, a pozostałe parametry w I lub II klasie. Przebieg zmian stężeń czterech wybranych wskaźników zanieczyszczenia wzdłuż biegu rzeki przedstawiono na wykresie I - przebieg zmian stężenia podstawowych wskaźników zanieczyszczenia w rzece BYSTRZYCY w latach 1994, 1999 i 2000.


     W 2000 r., w porównaniu do 1999 r., zaszły następujące zmiany w klasyfikacji rzeki:
 • w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych stwierdzono poprawę jakości wód nie dopowiadających normom na wody odpowiadające III klasie czystości w przekroju zlokalizowanym powyżej zbiornika Lubachów (78,0 km), ze względu na odczyn wody, który w 1999 deklasyfikował wody,
 • pod względem bakteriologicznym w 2 punktach kontrolnych tj. powyżej Głuszycy i poniżej zbiornika Lubachów jakość wody z właściwej III klasie zmieniła się na nie odpowiadającą normom.
     Analiza wartości stężeń głównych parametrów zanieczyszczeń w porównywanych latach 1994,1999 i 2000 prowadzi do następujących wniosków: w latach 1999 i 2000 rozkład stężeń wzdłuż biegu rzeki był podobny. Nieznacznie wzrosły wartości związków biogennych na ujściowym odcinku rzeki. W porównaniu do 1994 r. w latach tych stwierdzono np. spadek zawartości związków fosforu powyżej zbiornika Lubachów i ich wzrost poniżej zbiornika Lubachów oraz powyżej Świdnicy, co miało związek z przeprowadzeniem w 1995 r. kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Jugowicach poza zbiornik w Lubachowie celem ochrony jego wód.

STRZEGOMKA

TABELA II. Ocena jakości wód rzeki Strzegowmki i jej dopływów w 2000 r.

Wykres II - przebieg zmian stężenia podstawowych wskaźników zanieczyszczenia w rzece STRZEGOMCE w latach 1994, 1999 i 2000.


     W 2000 r., w Strzegomka bierze swój początek powyżej Starych Bogaczowic, w pobliżu wzgórza Trójgarb (Góry Wałbrzyskie). W ok. 62,0 km rzeka zasila zbiornik zaporowy w Dobromierzu. Strzegomka jest lewobrzeżnym dopływem Bystrzycy, do której uchodzi w jej 15,3 km. Całkowita jej długość wynosi 74,7 km. W początkowym odcinku rzeka i jej dopływy przepływają przez tereny rolnicze, na których zlokalizowane są m. in. Stare i Nowe Bogaczowice, Chwaliszów i Struga. W miejscowościach tych gospodarka ściekowa nie jest uporządkowana. W dalszej części zlewni Strzegomki znajdują się m. in. miasta: Strzegom, Żarów i Kąty Wrocławskie. Do głównych źródeł zanieczyszczeń wód rzeki Strzegomki należą:-
 • rozproszone źródła ścieków gospodarczych i rolniczych z terenów wiejskich zlokalizowanych w górnym biegu rzeki, m. in. z miejscowościami: Stare i Nowe Bogaczowice, Chwaliszów i Struga,
 • mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Strzegomiu, powiat świdnicki, ilość odprowadzanych ścieków - 2759 m3/d,
 • słodownia w Strzegomiu, powiat świdnicki, ilość odprowadzanych ścieków - 111 m3/d,
 • Cukrownia "Pastuchów", powiat świdnicki, ilość odprowadzanych ścieków - 513,6 m3/d, cukrownia odprowadza ścieki przed następnym okresem kampanijnym,
 • grupowa, mechaniczno-biologiczna, z podwyższonym usuwaniem biogenów, oczyszczalnia ścieków w Żarowie, powiat świdnicki, ilość odprowadzanych ścieków - 3200 m3/d. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne i przemysłowe, m. in. z ZCh w Żarowie i z Zakładów Porcelany Stołowej "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej,
 • mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Rusku, powiat świdnicki, przyjmująca ścieki sanitarne z Ruska, ilość odprowadzanych z oczyszczalni ścieków - 57 m3/d,
 • Zakład "Elipsa" Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich, powiat wrocławski, odprowadzający w czasie kampanii (wrzesień-grudzień) do gruntu ok. 1400 m3/d. Odcieki rowem melioracyjnym od prowadzane są do Strzegomki. Projektowana jest budowa własnej oczyszczalni ścieków.
     Znacząca ilość zanieczyszczeń wprowadzana jest do Strzegomki z wodami jej dopływu - rzeki Pełcznicy. Kontrolę stanu czystości rzeki w 2000 r. prowadzono rozpoczynając od punktu powyżej Starych Bogaczowic, a kończąc przy ujściu Strzegomki do Bystrzycy, w 9 przekrojach pomiarowych. Razem z rzeką badany był jej dopływ - potok Czyżynka. Z uwagi na szczególne przeznaczenie wód rzeki Strzegomki jako źródła zasilania zbiornika Dobromierz, dąży się do uzyskania następującego stanu czystości: od źródeł do płd-zach granicy Strzegomia -I klasa czystości, od Strzegomia do ujścia rzeki Pełcznicy - II klasa, poniżej ujścia Pełcznicy aż do ujścia Strzegomki do Bystrzycy - III klasa czystości. Jakość wody w zakresie fizyko-chemicznym:
 • zawartość związków organicznych w wodach Strzegomki odpowiadała I klasie czystości wód powierzchniowych w pierwszym przekroju pomiarowym - powyżej Starych Bogaczowic oraz w punkcie kontrolnym zlokalizowanym poniżej zbiornika Dobromierz. Poniżej ujścia Czyżynki (jednocześnie poniżej Chwaliszowa) stwierdzono III klasę w tym zakresie. Poniżej Strzegomia ilość związków organicznych osiągnęła poziom ponadnormatywny, który utrzymywał się aż do ujścia do Bystrzycy. O klasyfikacji w tej grupie zanieczyszczeń decydowało głównie BZT oraz, w mniejszym stopniu, ChZT,
 • zasolenie wód rzeki od źródeł do przekroju zlokalizowanego poniżej ujścia Pełcznicy włącznie, utrzymywało się na poziomie I klasy czystości. Poniżej ZCh w Żarowie zawartość substancji rozpuszczonych, siarczanów or^z przewodność elektrolityczna wzrosła do wartości charakterystycznych dla II klasy czystości,
 • ilość niesionej przez wody Strzegomki zawiesiny utrzymywała się na poziomie I klasy czystości w większości punktów kontrolnych. II klasę czystości odnotowano poniżej Strzegomia i poniżej ZCh w Żarowie, a III klasę na odcinku od przekroju powyżej ZPZ "Elipsa" do ujścia do Bystrzycy,
 • stężenie substancji biogennych w początkowym odcinku rzeki, tj. od punktu powyżej Starych Bogaczowic do punku poniżej ujścia Czyżynki, odpowiadało II-III klasie czystości. Deklasyfikacja w tym zakresie nastąpiła poniżej Dobromierza, gdzie wzrosła do poziomu ponadnormatywnego zawartość azotu azotynowego. Od przekroju zlokalizowanego poniżej Strzegomia liczba deklasyfikujących parametrów powiększyła się o fosforany i fosfor ogólny. Poniżej ujścia Pełcznicy aż do przekroju ujściowego stwierdzono ponadto ponadnormatywną ilość azotu amonowego i azotu ogólnego,
 • zawartość fenoli lotnych badanych w punkcie zlokalizowanym poniżej ujścia Pełcznicy odpowiadała klasie II, a w przekroju ujściowym - III.
 • odczyn wód Strzegomki we wszystkich kontrolowanych przekrojach mieścił się w granicach I klasy,
 • zawartość manganu odpowiadała II klasie czystości w dwóch przekrojach: poniżej ujścia Pełcznicy oraz poniżej ZCh w Żarowie. W dwóch punktach - poniżej Dobromierza i w przekroju ujściowym - stężenie manganu właściwe było III klasie. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono przekroczeń granic I klasy czystości pod względem zawartości badanych metali,
 • detergenty anionowe utrzymywały się na poziomie I klasy w większości badanych przekrojów z wyjątkiem punktu usytuowanego poniżej ujścia Pełcznicy, gdzie stwierdzono II klasę.
     Końcowa klasyfikacja wód rzeki Strzegomki na podstawie analiz fizyko-chemicznych przedstawiała się następująco: w początkowym odcinku, do przekroju zlokalizowanego poniżej ujścia Czyżynki stwierdzono II-III klasę czystości. Deklasyfikacja wód nastąpiła poniżej Dobromierza, o czym w zdecydowała wyłącznie zawartość azotu azotynowego. W dalszych przekrojach, od poniżej Strzegomia aż do ujścia, do poziomu ponadnormatywnego wzrosły stężenia innych parametrów, głównie związków biogennych, ale też i substancji organicznych. W wodach Strzegomki stwierdzono również ponadnormatywną obecność zanieczyszczeń specyficznych, takich jak mangan (w 3 przekrojach) oraz detergenty anionowe i fenole lotne - w punkcie kontrolnym zlokalizowanym poniżej ujścia rzeki Pełcznicy. Wskaźniki hydrobiologiczne określane były w punkcie usytuowanym poniżej ZCh " Żarów". Wyniki badań hydrobiolcgicznych wykonanych w tym przekroju pozwoliły stwierdzić, że zawartość chlorofilu "a" odpowiadała I klasie czystości, natomiast wskaźnik sa-probowości sestonu wskazywał na III klasę. Stan sanitarny wód rzeki poniżej ujścia Czyżynki oraz poniżej Dobromierza odpowiadał III klasie czystości. W pozostałych przekrojach poziom zanieczyszczeń bakteriologicznych wybiegał poza granice określone dla tej klasy czystości. Silne zanieczyszczenie bakteriologiczne stwierdzono na odcinku od poniżej Strzegomia do poniżej ZCh "Żarów". Dopływająca do Strzegomki Czyżynka wnosiła do odbiornika wody III klasy czystości pod względem fizyko-chemicznym - o klasyfikacji w tym zakresie zdecydował azot azotanowy. Stan sanitarny wód tego cieku odpowiadał również III klasie. W 2000 r., w porównaniu do 1999 r., klasyfikacja Strzegomki pod względem fizyko-chemicznym we wszystkich kontrolowanych przekrojach nie zmieniła się. Wystąpiły natomiast zmiany w ocenie rzeki pod względem bakteriologicznym: stwierdzono przejście wód III klasy w wody nie odpowiadające normom powyżej Starych Bogaczowic, poniżej Dobromierza w 2000 r. występowały wody III klasy, podczas gdy w 1999 r. stwierdzono tu II klasę.odsłon: 18806
dodał: Piotr Klag | 2004-03-01 | 22:36:12
Modyfikował(a): Piotr Klag dnia: 2004-08-16  godz. 23:52:28

  
Jeżeli Twoim zdaniem ta strona zawiera błędy to kliknij tutaj i powiadom o tym fakcie administratora. Z góry dziękujemy!-reklama-


  strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura     oświata 
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2012 www.katywroclawskie.com & www.katywroclawskie.gmina.pl
projekt i wykonanie: Klag & C.o.

www.katywroclawskie.com ver. 2.1(build)


Materiały eksploatcyjne do drukarek i kserokopiarek - toner, tusz, głowica, bęben, developer, wywoływacz firm Xerox,Canon, Hewlett Packard - HP, Sharp, Minolta, Panasonic, Lexmark, Brother, Apple, Gestetmer, Lanier, Oki, Samsung, Konica, Kyocera, Mita, Nashuatec, Nec, Ricoh, Toshiba, Utax, Epson, NRG, Rex Rotary